מדיניות הפרטיות

ShopukBrands מחויבים לספק חווית שירות מהנה ולכבד את צרכי הפרטיות של כל לקוחותיו. מטרתנו הינה לתת לך חווית קניות מספקת ומהנה ולשמור ולהגן על המידע האישי והפרטי שלך.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

במסמך זה ShopukBrands מתארת את היקף התחייבותה לשמור על הפרטיות שלך. כפי שנעיר להלן, ShopukBrands רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לתקן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כל שינוי יופיע על דף זה על מנת שתהיה מודע למידע שלך אותו אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים במידע זה. על ידי גלישה ושימוש באתר זה ועל ידי הזנת מידע ל-ShopukBrands , הנך מסכים כי ShopukBrands רשאית להשתמש במידע כדלהלן:

רישום
בכדי להשתמש באתר יש צורך ברישום. בכדי לקבל עדכונים על מבצעים על המשתמשים למלא טופס הרשמה. בתהליך הרישום, על משתמשים לספק מידע מסוים כגון שם, כתובת, טלפון, כתובות אי-מייל. אנו משתמשים במידע זה על מנת ליצור קשר עם משתמשים למשלוח ההזמנות שלהם ולצורכי מכס בלבד. אין אנו אוספים פרטים מזהים של משתמשים אלא אם כן המשתמשים מספקים לנו מידע זה.

הזמנות
ShopukBrands דורשת מידע מכל משתמשיו על מנת להשלים הזמנות עבור מוצרים ושירותים (להגדרות “שירותים” ו”מוצרים” ראה תנאי השימוש), ועל מנת לעדכן את המשתמש לגבי השלבים של הזמנתו. חובה עליו לספק פרטי התקשרות הכוללים שם, כתובת, מספרי טלפון, ת”ז לצורכי מכס וכתובת אימייל.
במידה ויש קשיים או בעיות בהשלמת ההזמנה או במשלוח ההזמנה, אנו משתמשים במידע זה על מנת ליצור קשר עם המשתמש.

Cookies
Cookies הינם מרכיבי מידע השמורים על הכונן הקשיח של המשתמש הכוללים מידע אודות המשתמש. מידע זה יכול לסייע בשדרוג חווית המשתמש באתר. למשל, על ידי קביעת Cookie באתר שלנו, המשתמש לא יצטרך להכניס את סיסמתו יותר מפעם אחת. אנו רשאים להשתמש ב-Cookies זמניים על מנת לשדרג את חווית הקניות של המשתמש, אלו מתפוגגים ברגע שהמשתמש סוגר את הדפדפן. Cookies אינם מוצאים מידע מתוך כונן הקשיח, אי-מייל או כל מקור מידע אחר. במידה והמשתמש מסרב ל- Cookies הוא רשאי להשתמש באתר, ואולם יתכן כי חלקים או מאפיינים של האתר יהיו מוגבלים עבורו.

כתובת IP
אנחנו רשאים להשתמש בכתובת IP על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה כדי לנהל את האתר. יתכן כי חלק מספקי שירות ושותפים שלנו ישתמשו ב-Cookies באתר שלנו. אולם, לנו אין גישה ל- Cookies הללו ואיננו אחראים לשימוש בהם.

על מנת לבצע את ההזמנות השונות ועל מנת לשדרג את חווית הקניות שלך איתנו אנו משתמשים במידע שנאסף אודותיך. אנו מפקחים על אתר ShopukBrands.com על מנת לזהות דפוסי תנועה ומגמות כדי לסייע לנו בניהול יעיל ומקסימאלי של האתר.
אנחנו לא שומרים מידע אודות כרטיסי אשראי או כל אמצעי תשלום אחר.

אי-העברה לצדדים שלישיים
אנו לא נשכיר או נמכור את הפרטים שלך לאף אחד. כמו כן, לא נמכור או נחלוק את הפרטים שלך באופנים שאינם מצוינים במדיניות פרטיות זו. ביקורך באתר זה כפוף למדיניות פרטיות זו וגם לתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו מהווה חלק מהם.

כניסה לתוקף
אנא, התעדכן מעת לעת בשינויים או בתיקונים בחוזה זה.

פרטים ליצירת קשר
ניתן לשלוח אלינו אי-מייל לכתובת contact@Shopukbrands.com בכל שאלה או הערה ולשירות לקוחות ובעיות תפעול בסיסיות.

ספקי שירות
אנחנו רשאים להחזיק ולהסתייע בחברות עסקיות מוכרות אחרות על מנת לבצע פעולות עבורנו, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות הזו. דוגמאות לחברות עסקיות אלו הן: חברות משלוח והובלה, ספקי שירות למיניהם ורשויות המכס. חברות צד שלישי אלו יכולות לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע את פעולותיהן ושירותיהן, ובלבד שלא ישתמשו במידע זה לצורך אחר כלשהו.

קישורים
ייתכן, כי לאתר יהיו קישורים לאתרים אחרים. אנא, היזהר ShopukBrands , אינו אחראי למדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אנחנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות של כל אתר בו אתה מבקר. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע באתר זה בלבד.

אבטחה
אנו מיישמים מגוון של אמצעי אבטחה מוכרים על מנת לאבטח את המידע האישי שלך. כשמשתמש מזין מידע רגיש באתר, מידע זה מאובטח ומוצפן.


ברירת הדין
אנא שים לב כי מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, נשלטים על ידי החוקים המהותיים של בריטניה. 

 

יישוב סכסוכים/בוררות
הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור למדיניות פרטיות זו כמו בתנאי השימוש, יוכרעו על ידי בוררות בלבד בבריטניה או בתל-אביב לפי בחירתך בפני  בורר יחיד בהתאם לחוקים של ה-Britain Arbitration Association (“החוקיםדרישה לבוררות חייבת לבוא תוך שישה חודשים אחר הולדת הטענה או העילה.
במידה והצדדים אינם יכולים להסכים למנות בורר תוך 30 יום אחרי הדרישה הנ”ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.
באם הבוררות תתנהל בבריטניה, כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה האנגלית.
אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר למדיניות פרטיות זו. הנך מוותר בזה על כל זכות שיש לך להביא תביעה ייצוגית נגד ShopukBrands, סניפיה וחבריה, בקשר למדיניות פרטיות זו.
הבורר יישם את הדין החל בהתאם לסעיף 20 לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.
דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו, על חשבון ShopukBrands.
במידה והבוררות תתנהל בישראל הצדדים מסכימים כי אין זכות ערור במוסד הישראלי לבוררות לפי התקנות, אלא רק לבית המשפט בלבד כנאמר להלן.
פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בבריטניה (במידה והבוררות תתנהל בבריטניה) או בית המשפט הישראלי בתל-אביב (במידה והבוררות תתנהל בישראל). על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הבריטי או חוק הבוררות, תשכ”ח, 1968, לפי העניין.
אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.
וויתור על חבר מושבעים
סיום. על אף מדיניות פרטיות זו, ShopukBrands שומר לעצמו את הזכות לשנות או לתקן מדיניות פרטיות זו, על בסיס שיקול דעתו הבלעדית הכפופה לכל דין שחל.